nl en de
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

€ 14,95
Prijs per stuk
Aantal: Bestellen

Adam's Glass Boost

  • Versterkt hydrophobische eigenschappen van Adam's Glass Sealant
  • Duurzaam en makkelijk aan te brengen
  • Gebruik op exterieur - glazen ramen
  • Made in 
Adam's Glass Boost is een splinternieuw product welke Adam's Glass Sealant complimenteert. Het verlengd de standtijd van de sealant.

Inhoud: 1 Adam's Glass Boost 8 oz.Glass Boost
GEVAAR
(NL) Gevarenaanduidingen: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt schade aan organen
voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vlammen en andere ontvlammende oppervlakken. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Specifieke behandeling (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. In geval van brand: blussen met zand, CO2 of poederplusser
Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag
Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren.
Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering
Inhoud/verpakking afvoeren de lokale/regionale/nationale/internationale voorschrifte.
Gevaarlijke ingrediënten: ethylalcohol

| Meer


Video('s): Adam's Glass Boost

Opties:

Standaard levertijd

Direct uit voorraad leverbaar

Voorraad

€ 14,95
Prijs per stuk
Aantal: Bestellen

Reviews

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst moet worden goedgekeurd door een beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is zal hij verschijnen op deze pagina.

Geen reviews gevonden.